งานวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อเรื่อง  ความคิดเห็นของนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา
2554  เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ผ่าน Social network

ผู้วิจัย   นางสาวอรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา  2554

———————————————————————-

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ผ่านทาง Social network ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 จำนวน 70 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเจาะจงได้จำนวนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้  1. ออกแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในวิชาคณิตศาสตร์ พสวท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เกี่ยวกับ   โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ GSP โดยจัดทำเป็น ใบความรู้ ตัวอย่างการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ   2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้อง E-Classroom และห้อง 123 สัปดาห์ละ  1 คาบเรียน ผ่านทาง facebook Youtube และทาง E- mail โดยกำหนดให้นักเรียนทุกคนสมัครเข้าใช้ facebook และเข้าร่วมกลุ่มกำหนด 2 กลุ่ม คือ  gsp 4/1 และ 4/2  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้งครูจะโพสต์ ใบความรู้ ใบกิจกรรม หรือ แบบฝึกหัดไว้ล่วงหน้าที่ facebook ของกลุ่มนักเรียน และในชั่วโมงเรียนครูอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างกิจกรรมผ่านทาง facebook ตัวอย่างวิธีการทำงานผ่านทาง you tube และให้นักเรียนส่งงานผ่านทาง e-mail โดยครูกำหนด e-mai ที่ครูให้นักเรียนส่งงานของแต่ละกลุ่มต่างกัน 3. ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ผ่าน Social network โดยการสร้างแบบสอบถามผ่านทาง google .doc   จำนวน 10 ข้อ นำแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน GSP ที่นักเรียนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด คือ  1. ครูสาธิตและนักเรียนทำตามลำดับขั้น 2. รูปแบบที่ครูสอนเหมาะสมดีแล้ว 3. วิธีที่ครูกำหนดงานลงใน facebook ไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วให้นักเรียนปฏิบัติในชั่วโมงหรือปฏิบัติที่บ้านและส่งเข้า e-mail และกำหนดเวลามีความเหมาะสม 4. ครูจำเป็นต้องใช้ ICT บ้างแล้วแต่ลักษณะเนื้อหาวิชา 5. ใช้วิดิทัศน์วิธีสอนคณิตศาสตร์ 6. วิธีการส่งงานหรือการติดตามงานผ่านทาง facebook หรือระบบออนไลน์ควรใช้วิธีส่งทาง e-mail หรือทาง facebook เป็นห้องๆ เฉพาะกลุ่ม และ วิธีการการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่นักเรียนต้องการคือสั่งงานทาง Facebookและอธิบายผ่านระบบออนไลน์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s