งานวิจัยโรงเรียนปีการศึกษา2554([บทคัดย่อ)

ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
อุตรดิตถ์   จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้เขียน  นางสาวอรุณศรี เตชะเรืองรองและนายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง
งานวิจัยคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา  2554
ที่ปรึกษา  1. นายนเรศ   ศรีภิรมย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์
2. นายชวลิต  พันถา     รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์
3. นางสุกัญญา  บุตรแก้ว หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลฯ 

บทคัดย่อ

          การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์          ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากกลุ่มตัวอย่าง โดยนำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปสอบถามกับนักเรียนทุกระดับชั้นและครูในโรงเรียน ด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่  10 – 19  กุมภาพันธ์ 2555 โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 600 ชุด  แบ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 250  ชุด ได้รับกลับคืน 200 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.00  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 250  ชุด ได้รับกลับคืน 211  ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.40 และครูจำนวน  100 ชุด ได้รับกลับคืน  50  ชุด  คิดเป็นร้อยละ 50.00  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานจากเครื่องมือวิจัยของ  ปกรณ์ ประจันบาน (RENU 3#1)สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สรุปได้ดังนี้
ห้องสมุด
มีความเหมาะสมระดับมาก คือ  ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง          มีความเหมาะสมระดับปานกลาง เกี่ยวกับ ความเพียงพอในการให้บริการด้านการให้ยืม – คืน  ความทันสมัย ความเหมาะสมต่อการใช้งาน  เกี่ยวกับ จำนวนหนังสือ จำนวนเครื่องเครื่องคอมฯ และสื่อต่างๆ ในห้องสมุด ความสะดวกในการค้นหาหนังสือ/สื่อที่สามารถยืม
ได้  ระยะเวลาที่ให้ยืมหนังสือ/สื่อ(เล่ม/วัน) วันเวลาที่เปิดให้บริการ  ความสะดวกในการขอสืบค้นข้อมูล จำนวนบุคลากรที่ให้บริการมีเพียงพอ  มีป้ายแนะนำจุดบริการต่างๆ อย่างชัดเจน ตำแหน่งของสถานที่ในการให้บริการ  ความสะอาดมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ตำแหน่งของสถานที่ในการให้บริการ   ไม่มีความเหมาะสม เกี่ยวกับ  จำนวนเครื่องคอมฯในการให้บริการสืบค้นข้อมูล  จำนวนหนังสือภาษาต่างประเทศที่ให้บริการ  การให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าปรับ  บุคลากรหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส การมีมนุนยสัมพันธ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องพิเศษของกลุ่มสาระต่างๆ มีความเหมาะสมปานกลาง เกี่ยวกับ ความเพียงพอของจำนวนเครื่องคอมฯ ที่มีให้บริการสืบค้นข้อมูล  จำนวนโปรแกรมที่สามารถยืมได้ในแต่ละครั้ง ความทันสมัยของเครื่องคอมฯ  โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์มีความครอบคลุมในเนื้อหาวิชาที่เรียน/สอน  บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม และเป็นกันเองมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ  รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น  มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ ระยะเวลาที่เปิดให้บริการ วันเวลาที่เปิดให้บริการ  ความสะดวกในการขอสืบค้นข้อมูล  ตำแหน่งของสถานที่ในการให้บริการ  ความสะอาด มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเทสะดวก             ไม่มีความเหมาะสม เกี่ยวกับ  สภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ความทันสมัยและ ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ website โรงเรียน  ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน
ข้อเสนอแนะ
          1.  ควรหาหนังสือที่ทันสมัย  จัดหนังสือให้เป็นระเบียบกว่านี้ ปรับให้ห้องสมุดน่าเข้ามาใช้
2.  ในเวบไซต์ควรมีชื่อบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
3.  เพิ่มบรรยากาศให้เย็นสบาย มีต้นไม้ประดับให้ดูร่มเย็น  เพิ่มความสะอาดให้มากกว่านี้
4.  ครูหัวหน้าบรรณารักษ์ควรมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
5.  ควรให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดด้วย
สำหรับรายละเอียดให้ดูที่ http://www.mediafire.com/?3kq5ccww552aada

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s