แนวทางการสืบค้นข้อมูล

ในการสืบค้นข้อมูลนักเรียนสามารถทำการสืบค้นข้อมูลในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้หลายวิธีเช่น
สืบค้นจากหนังสือ , ถามผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน,ค้นจาก internet,
เมื่อนักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแห่งความรู้ใดก็ตาม
นักเรียนต้องบันทึกรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
1. ชื่อหนังสือ,ชื่อผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน, ชื่อเวบไซต์
2. ชื่อเรื่องที่สืบค้นและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราต้องการจะศึกษาจากที่ได้รับอนุมัติ
3. บันทึกสรุปสาระสำคัญเท่านั้นเนื้อหาในแต่ละเรื่องควรกำหนดความยาวประมาณ 5-10 บรรทัด
 ตัวอย่างการบันทึกสาระสำคัญจากการสืบค้น
ชื่อหนังสือ ……………………………… ชื่อเรื่องที่สืบค้น………………………………………..
วันและเวลาที่สืบค้น………………………….
สรุปสาระสำคัญที่ได้…………………………..
4. นำข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นมาจัดทำเป็นรายงานให้สัมพันธ์กับเรื่องที่
นักเรียนศึกษารวมแล้วได้ประมาณ 1,200-1,500 คำ
5. ในการสรุปสาระสำคัญต้องประกอบด้วย ส่วนนำ (หรือมูลเหตุที่นักเรียนสนใจ)
ส่วนเนื้อหา (ผลที่ได้จากการสืบค้น) สรุป(ข้อสรุปที่นักเรียนได้จากการค้นพบ) ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่สนใจต่อไป
6. นำรายงานที่นักเรียนจัดทำส่งให้ครูผู้สอนตรวจสอบถ้าไม่ต้องแก้ไข
นักเรียนนำส่วนที่เป็นรายงานมาจัดทำเป็น powerpoint เพื่อนำเสนอต่อไป
เมื่อนักเรียนอ่านวิธีการที่ครูแนะนำถ้าไม่เข้าใจหรือเข้าใจให้นักเรียนช่วยแสดงความคิดเห็นในช่องแสดงความคิดเห็น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s