ตัวอย่างเรื่องที่นักเรียนสนใจศึกษาในทฤษฎีความรู้

เรื่องที่นักเรียน ม.5/1 สนใจในการศึกษาจากทฤษฎีความรู้
โรงเรียนอุตรดิตถ์   ปีการศึกษา 2553
เลขที่   ชื่อ – สกุล  
1 นาย โกสินทร์ พุทโธสาวะโก
ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์ที่ใช้กับวิชาฟิสิกส์
2 นาย ขจรศักดิ์ วุทธิพันธุ์
3 นาย ชัยวัฒน์ รัตนพันธ์
4 นาย ณัฐชนนท์ ห่อทอง
ชื่อเรื่อง เพิ่มสมาธิโดยใช้คณิตศาสตร์
5 นาย ดนุสรณ์ สุขสุสินธุ์
6 นาย ติณณชาติ ชั้นสุพัฒน์
ชื่อเรื่อง การใช้คณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ การคิด ค่าชำระโทรศัพท์มือถือและปัจจัยที่มีผลทำให้ราคาค่าโทรต่างกัน
7 นาย ไทยคม มงคลนัฏ
8 นาย ธงทิว ไพเราะ
9 นาย ธนวัฒน์ อ่อนอุระ
ชื่อเรื่อง จะนำความรู้จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแข่งขันฟุตบอลได้อย่างไร
10 นาย ธนวัฒน์ ต๊ะหล้า
ชื่อเรื่อง ผลจากทักษะคณิตศาสตร์ที่มีต่อวิชาอื่นๆ
11 นาย ธีระพัฒน์ หาญวัฒนาศิริ
12 นาย ปณวัฒน์ พิมละมาศ
ชื่อเรื่อง การใช้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการเล่นการพนัน
13 นาย ลิขิต เสนรังสี
ชื่อเรื่อง คำศัพท์คณิตศาสตร์ในภาษาต่างประเทศ(ยกเว้นภาษาอังกฤษ)
14 นาย วรพงศ์ เขาดี
ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพของการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เครื่องคิดเลข
15 นาย ศุทธวีร์ ช้างไผ่
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนมุมมองวิชาอื่นให้เป็นมุมมองของวิชาคณิตศาสตร์
16 นาย สรวิชญ์ เงินดวง
ชื่อเรื่อง การใช้คณิตศาสตร์ในการจีบสาว
17 นาย กฤตเมธ ลำปุก
18 นาย ฐิติพงศ์ เสนีวงศ์  ณ อยุธยา
ชื่อเรื่อง ผลงานของจิตรกรเอกที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
19 นาย นที มาดี
ชื่อเรื่อง เครื่องคิดเลขมีผลต่อความมั่นใจในการทำคณิตศาสตร์
20 นาย นภดล อยู่แจ่ม
ชื่อเรื่อง คนที่คิดเลขเร็ว เก่งเป็นคนรักใครรักจริงหรือไม่
21 นาย ไผท เสือน้อย
ชื่อเรื่อง ผู้ชายเก่งคำนวณมากกว่าผู้หญิงจริงหรือไม่
22 นาย ภูสิทธิ์ วิเชียรรัตน์
ชื่อเรื่อง คนที่มีสมาธิดีสามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีกว่าคนไม่มีสมาธิ
23 นาย มานพ ขันเอีย
ชื่อเรื่อง ความรู้ความเข้าใจในการเรียนคณิตศาสตร์กับการสอนโดยการเขียนสดกับการเรียนโดยใช้สื่อฯ
24 นาย เมธานีย์ ผิวหลง
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์กับศาสตร์พลศึกษา
25 นาย โคมศักดิ์ อ่อนวัง
26 นาย อรรถพร ผาเจริญ
ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์นำไปประยุกต์ใช้กับศิลปอย่างไร
27 นาย ธนากร มีเทียม
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์กับความสมดุลในการดูแลสุขภาพ
28 นาย เศรษฐกานต์ รุ่งเรือง
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์กับธรรมชาติ
29 นาย กฤษณชัย ศรีพล
ชื่อเรื่อง เทคนิคการสร้างโมเดลสิ่งก่อสร้างของหลักคณิตศาสตร์
30 น.ส. ชลิดา จันทร์เส็ง
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนคณิตศาสตร์กับการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน
31 น.ส. พิจิตรา โพทัพ
ชื่อเรื่อง เทคนิคการคิดเลขให้เร็วขึ้น
32 น.ส. พลอยภักตร์ ธนเกริกเกียรติ
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับวิชาคณิตศาสตร์
33 น.ส. วิรงรอง สิทธิโน
ชื่อเรื่อง ทำอย่างไรให้เรียนคณิตศาสตร์ง่ายขึ้น
34 น.ส. ปิยะนัฐ ปีอาทิตย์
ชื่อเรื่อง การออกแบบรูปโครงสร้างของบ้านแต่ละประเภทกับทฤษฎีแนวคิดทางคณิตศาสตร์
35 น.ส. ดลฤดี โตเย็น
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์คณิตศาสตร์กับเกมส์
36 น.ส. สุพิชชา เพิ่มทอง
ชื่อเรื่อง การเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการท่องจำกับการฝึกทำโจทย์
37 น.ส. วรรณศิริ ศรีสุวรรณรัตน์
ชื่อเรื่อง วิธีการเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ในการเรียนคณิตศาสตร์
38 น.ส. แสงแก้ว พานจันทร์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนคณิตศาสตร์กับวิชาอื่นๆ
39 น.ส. ฉัตต์สุดา เพ็ชร์ช้าง
ชื่อเรื่อง วิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับวิชาอื่นๆอย่างไร
40 น.ส. กฤตติยา บุญธูป
ชื่อเรื่อง ความแตกต่างของการเรียนคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนประเทศไทยและเวียดนาม
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s