ชื่อเรื่องทฤษฎีความรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 (Tok 2)

สำหรับในภาคเรียนที่ 2 ในการจัดการเรียนรู้สำหรับทฤษฎีความรู้คณิตศาสตร์นี้ หลักการหรือวิธีการทำเช่นเดียวกับภาคเรียนที่ 1 คือ ตั้งชื่อเรื่องตามความสนใจ สำหรับภาคเรียนนี้เรื่องที่นักเรียนสนใจ นักเรียนควรเจาะลึกลงไปในเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่นักเรียนศึกษาในระดับชั้น ม.5  ให้สัมพันธ์กับความสนใจของนักเรียน โดยการสืบค้นจาก อินเตอร์เน็ต  หนังสือในห้องสมุด สอบถามจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำด้วยความตั้งใจ สรุปให้ได้สาระสำคัญ ลงในเอกสารที่ครูแจกให้ สิ่งที่สำคัญมากอย่าลืม !!!!! ที่มาของข้อมูลเสมอ
สำหรับนักเรียนที่แจ้งเรื่องเข้าทาง mail ของครูแล้วให้นักเรียนชั้น ม.5/1 และม.5/2 ทุกคนตรวจสอบชื่อเรื่อง ทฤษฎีความรู้ (Tok 2) นักเรียนคนใดที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ทำส่งเข้าทาง Mail ที่ครูส่งให้ทุกคนให้นักเรียนกรอกรายชื่อให้เรียบร้อยภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ครูจะตรวจสอบข้อมูลอย่างช้า 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา 24.00 น.
รายชื่อนักเรียนที่ส่งชื่อเรื่อง tok2

รายชื่อนักเรียน ม.5/1  ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2  วิชาทฤษฎีความรู้ โรงเรียนอุตรดิตถ์   ปีการศึกษา 2553
เลขที่    เลขประจำตัว        ชื่อ – สกุล        ชื่อเรื่อง
1    28508    นาย    โกสินทร์    พุทโธสาวะโก    สูตรPhythagolus แบบอื่นๆ
2    28509    นาย    ขจรศักดิ์    วุทธิพันธุ์    คณิศาสตร์กับโหราศาสตร์
3    28512    นาย    ชัยวัฒน์    รัตนพันธ์    คณิตศาสตร์กับเวลา
4    28515    นาย    ณัฐชนนท์    ห่อทอง    คณิตศาสตร์กับระบบเวลาทางดาราศาสตร์
5    28517    นาย    โกสินทร์    สุขสุสินธุ์    รูปแบบการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
6    28518    นาย    ติณณชาติ    ชั้นสุพัฒน์    คณิตศาสตร์กับการจ่ายตลาด
7    28520    นาย    ไทยคม    มงคลนัฏ    คณิตศาสตร์กับการเล่นกีตาร์
8    28521    นาย    ธงทิว    ไพเราะ
9    28523    นาย    ธนวัฒน์    อ่อนอุระ    คณิตศาสตร์กับการเรียนคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย
10    28524    นาย    ธนวัฒน์    ต๊ะหล้า    คณิตศาสตร์กับการท่องอินเทอร์เน็ต
11    28528    นาย    ธีระพัฒน์    หาญวัฒนาศิริ    คณิตศาสตร์กับการพักผ่อน
12    28530    นาย    ปณวัฒน์    พิมละมาศ    คณิตศาสตร์กับการหาระยะทางเชิงมุมของดาวฤกษ์
13    28538    นาย    ลิขิต    เสนรังสี    คณิตศาสตร์ในแบบอักษร
14    28539    นาย    วรพงศ์    เขาดี    คณิตศาสตร์กับงานทันตกรรม
15    28544    นาย    ศุทธวีร์    ช้างไผ่    เทคนิคการคิดลัดพหุนาม
16    28548    นาย    สรวิชญ์    เงินดวง    คณิตศาสตร์กับการเดินทางมาโรงเรียน
17    28550    นาย    กฤตเมธ    ลำปุก
18    28560    นาย    ฐิติพงศ์    เสนีวงศ์  ณ อยุธยา    เส้นทางรวยด้วยคณิตศาสตร์
19    28571    นาย    นที    มาดี    คณิตศาสตร์กับพืช
20    28572    นาย    นภดล    อยู่แจ่ม    ภาษาคอมพิวเตอร์กับคณิตศาสตร์
21    28574    นาย    ไผท    เสือน้อย    จริงหรือ! ข้อสอบคณิตศาสตร์แบบปรนัยทำให้การศึกษาไทยตกต่ำ
22    28576    นาย    ภูสิทธิ์    วิเชียรรัตน์
23    28577    นาย    มานพ    ขันเอีย    ถอดเลขรหัสลับ
24    28578    นาย    เมธานีย์    ผิวหลง    จำนวนเชิงซ้อนใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ?
25    28647    นาย    โคมศักดิ์    อ่อนวัง    Vector 3D in my world.
26    28666    นาย    อรรถพร    ผาเจริญ    คณิตศาสตร์กับ TOK
27    28700    นาย    ธนากร    มีเทียม    คณิตศาสตร์กับภูมิปัญญาชาวบ้าน
28    28721    นาย    เศรษฐกานต์    รุ่งเรือง    คณิตศาตร์กับโภชนาการ
29    28865    นาย    กฤษณชัย    ศรีพล    เวกเตอร์ในชีวิตประจำวัน
30    30975    นางสาว    ชลิดา    จันทร์เส็ง    การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์กับภาวะโลกร้อน
31    30978    นางสาว    พิจิตรา    โพทัพ    ทฤษฎีกราฟในชีวิตประจำวัน
32    30980    นางสาว    พลอยภักตร์    ธนเกริกเกียรติ    ทฤษฏีความอลวน (Chaos theory)
33    30984    นางสาว    วิรงรอง    สิทธิโน    การสื่อสารทางคณิตศาสตร์
34    30991    นางสาว    ปิยะนัฐ    ปีอาทิตย์    สำนวนไทยในคณิตศาสตร์
35    30992    นางสาว    ดลฤดี    โตเย็น    คณิตในภาพยนตร์(math in movie)
36    30995    นางสาว    สุพิชชา    เพิ่มทอง    เซตกับชีววิทยา
37    30997    นางสาว    วรรณศิริ    ศรีสุวรรณรัตน์    ทฤษฎีกราฟกับชีวิตประจำวัน
38    30999    นางสาว    แสงแก้ว    พานจันทร์    คณิตศาสตร์กับสุขภาพ
39    31000    นางสาว    ฉัตต์สุดา    เพ็ชร์ช้าง    คณิตศาสตร์กับฮูล่าฮูบ
40    31798    นางสาว    กฤตติยา    บุญธูป    การพัฒนาสมองผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

รายชื่อนักเรียน ม.5/2  ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนอุตรดิตถ์   ปีการศึกษา 2553
เลขที่    เลขประจำตัว        ชื่อ – สกุล        TOK
1    28510    นาย    จักรี    ศรีใจวงศ์    คณิตศาสตร์กับความคิดแบบรูปธรรม
2    28542    นาย    ศาสตรา    อุยยะพัฒน์
3    28549    นาย    โสภณ    ดีณรงค์
4    28555    นาย    ชนินทร์    อินทรปัญญา
5    28594    นาย    อิทธิพล    ผาเจริญ
6    28609    นาย    นัทพงษ์    กานต์ดา
7    28627    นาย    วัฒนา    คำแสน
8    28630    นาย    ศราวุฒิ    รักนิยม
9    28633    นาย    สุรพัศ    ฤทธิ์หิรัญ    การสร้างสรรค์ คณิตศาสตร์
10    28634    นาย    สุรวิศ    อารียะ
11    28687    นาย    กิตติพงษ์    อยู่อ้น    ทำอย่างไรให้ผู้เรียนใส่ใจคณิตศาสตร์
12    28706    นาย    นฤพนธ์    น่วมศิริ    คณิตศาสตร์กับระบบเศรษฐกิจ
13    28712    นาย    พลวริศ    เวียงหก    ทศนิยมในชีวิตประจำวัน
14    28744    นาย    ทัศไนย    มาน้อย
15    28771    นาย    ศุภเศรษฐ์    มีรอด
16    28803    นาย    สหรัฐ    ก้านเขียว    คณิตศาสตร์ในเพลง
17    30970    นาย    ณัชพล    ประเสริฐสูง
18    30971    นาย    กรกช    ชูยิ้ม    คณิตศาสตร์กับกองพิสูจน์หลักฐาน
19    30973    นางสาว    สุดารัตน์    มีอินถา    คณิตศาสตร์กับการประดิษฐ์อักษรไทย
20    30974    เด็กหญิง    ธัญญาลักษณ์    นาครินทร์
21    30976    นางสาว    วราภรณ์    พรธาดาวิทย์
22    30977    เด็กหญิง    ชีวพร    แทนเทือก    คณิตศาสตร์กับการพยาบาล
23    30979    นางสาว    ชนากานต์    สีนวล    คณิตศาสตร์กับการเดินทาง
24    30981    นางสาว    โสภิณ    คำแสนศรี
25    30982    นางสาว    อรทัย    เผือกไชย    คณิตศาสตร์กับระบบสุริยะ
26    30983    นางสาว    ยุพิน    มหุวรรณ์    คณิตศาสตร์กับอาชีพตำรวจ
27    30985    นางสาว    สุกฤตา    องคสิงห
28    30986    นาย    ศิวกร    สุ่มเกิด
29    30987    นาย    ณัฐพล    ปลิวศรีแก้ว
30    30988    นาย    อรรคเดช    ผดุงเวียง
31    30989    นาย    ภัทรพงษ์    วงษ์ยอด
32    30990    นางสาว    ใบเตย    ดั้นเมฆ    คณิตศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ในเกมส์
33    30993    นางสาว    ปรัชญา    เปี้ยจัน    คณิตศาสตร์กับการรวมกลุ่ม
34    30994    นางสาว    กัญญารัตน์    ปลื้มวงศ์
35    30996    นางสาว    สุชาวดี    อบเชย
36    30998    นางสาว    ปนัดดา    ฮ่อคำ    หลักการทางคณิตศาสตร์ที่สามารถนำประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
37    31001    นางสาว    นิศาชล    ทันตาเร็ว
38        นางสาว    ธนวรรณ        รายชื่อนักเรียนที่ส่งชื่อเรื่อง tok2

Advertisements

One response to “ชื่อเรื่องทฤษฎีความรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 (Tok 2)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s